PRODEJ PALIV
Jílové u Prahy
PRODEJ PALIV
Jílové u Prahy

PROVOZNÍ A REKLAMAČNÍ ŘÁD 2021

Prodej paliv vlakové nádraží Jílové u Prahy

Jan Stehlík

Sídlo: Jílové u Prahy, Na Pískách 392, PSČ 25401

Firma zapsaná v: MěÚ Černošice čj: ZIV/6070/2008/Su/2

IČO: 47000694

PROVOZNÍ ŘÁD

OBJEDNÁVKY

 • Objednávat můžete v pracovní době telefonicky, přímo na naší provozovně na vlakovém nádraží Jílové u Prahy, nebo e-mailem.

 

ROZVOZ ZBOŽÍ

 • Objednané zboží Vám dovezeme a případně složíme pásovým dopravníkem. Tuto službu je však nutno předem  objednat. Dovoz jakéhokoliv námi prodávaného zboží spočívá v tom, že je zboží vyklopeno na místo, kam se dostaneme naším nákladním automobilem (zboží nenosíme, neskládáme a neputnujeme).
 • Za silného deště nebo sněžení nenakládáme a na základě telefonické domluvy se zákazníkem objednávku posuneme nebo zrušíme.
 • Zákazník je povinen si vjezd do místa, kam chce uhlí složi, upravit takovým způsobem, aby bylo možné bez větších problémů na místo zajet.
 • Zákazník musí mít vjezd a místo, kam chce uhlí vyložit, uklizen od sněhu a případně ošetřen.
 • Je na zákazníkovi, aby zhodnotil předem situaci ve které se nachází příjezdová komunikace a vjezd, a případně dovoz uhlí zrušil či odložil. Pokud tak neučiní a řidič po příjezdu zhodnotí, že se k němu nedostane, zákazník je povinen uhradit dopravné a manipulační náklady s tím spojené.

 

SKLÁDÁNÍ PÁSOVÝM DOPRAVNÍKEM

 • Pásovým dopravníkem lze složit uhlí ořech 1, ořech2 a kostka, a také brikety Rekord 2“ a Union 3“. Brikety rekord 6“ nebo 7" nelze pásovým dopravníkem skládat.
 • Pro skládání pásovým dopravníkem se musí naše auto dostat alespoň 3m od místa, kam se bude skládat. Podloží musí být pevné a rovné. Nad automobilem musí být tolik místa, aby se mohla zvednout korba a uhlí tak na dopravník vysypat.
 • Za deště uhlí neskládáme.

 

VLASTNÍ ODVOZ

 • Pro jakékoliv zboží je možné si přijet vlastním nákladním automobilem, nebo autem s přívěsným vozíkem. S přívěsným vozíkem je nutné u nás zacouvat, proto je třeba ovládat couvání s přívěsným vozíkem, nebo vozík odpojit a dopravit na místo nakládky ručně.
 • Při příjezdu k nám najedete na váhu a řeknete si jaké zboží si přejete. Na váze by mělo být celé auto i s vozíkem. Poté vyčkáte na pokyny kam zajet. Pořadí nakládky určuje bagrista, který nakládá. Pokud nebudete brát vážené zboží, nebo budete brát zboží, které je již zvážené (například pytlované brikety), nemusíte na váhu najíždět.
 • Při strojní nakládce si účtujeme za nakládání dle stanoveného ceníku.
 • Při odběru méně než 200 kg je u nás k dispozici malá váha, která je na tyto menší množství přesnější.

REKLAMAČNÍ ŘÁD PEVNÝCH PALIV

 • Prodávající odpovídá za vady, které má prodané palivo již při převzetí a neodpovídá za vady způsobené špatnou manipulací, nevhodným skladováním, či smíšením s jiným palivem (od jiného dodavatele, nebo starších zásob)
 • Kupující je povinen prohlédnout uhlí bez zbytečného odkladu po přechodu vlastnického práva k uhlí. Prodávající nenese odpovědnost za později oznámené vady.
 • Zjevné vady uhlí (tj. viditelná hlušina, či jiné nečistoty nebo zvýšený obsah prachu, nadsítného a podsítného než je určeno v Katalogu) je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu nejpozději do 7 kalendářních dnů od přechodu vlastnického práva k uhlí protokolem o vadách.
 • Skryté vady (tj. vady uhlí zjistitelné laboratorním rozborem, zejména překročení maximálního obsahu popela v uhlí než je určeno v Katalogu) je kupující povinen písemně oznámit prodávajícímu neprodleně po zjištění skryté vady, nejpozději však do 60ti dnů od přechodu vlastnického práva k uhlí protokolem o vadách, jehož přílohou bude zápis o odběru vzorků a výsledcích třídění, přebírkové a laboratorní zkoušky.
 • Skryté vady je kupující povinen prokázat laboratorním rozborem kontrolního vzorku uhlí odebraného z dodávky uhlí, u níž kupující uplatňuje nároky z vad, podle příslušné platné technické normy. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu odběr kontrolního vzorku uhlí pro nezávislý laboratorní rozbor.
 • V protokolu o vadách kupující uvede popis vad uhlí a přiměřenou slevu z kupní ceny. Protokol o vadách v případě zjevných vad uhlí je kupující povinen doložit fotodokumentací. Fotodokumentace musí obsahovat minimálně 1-2 celkové pohledy na dodávku uhlí, část dodávky uhlí se zřetelnou vadou a dále 2-3 detaily zjevné vady s měřítkem pro porovnání (např. dřevěný nebo svinovací metr). Fotodokumentace musí být ostrá a zřetelná.
 • Nedojde-li k jiné dohodě, je kupující povinen dodávku uhlí, u níž kupující uplatňuje nároky z vad, vyložit odděleně od jiného uhlí, uskladnit, označit, šetrně s dodávkou uhlí manipulovat, při skladování minimalizovat vliv klimatických podmínek a nesmí s uhlím nakládat způsobem, který by mohl ztížit nebo znemožnit kontrolu vad prodávajícím.

OBECNÝ REKLAMAČNÍ ŘÁD

Článek 1

Úvodní ustanovení

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen “reklamace“) musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí právním řádem České republiky. Prodávající seznámí kupujícího s tímto reklamačním řádem vhodným způsobem a na žádost kupujícího mu jej předá v textové podobě. Tento reklamační řád je v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele ve znění ke dni 1. 1. 2014.

Prodávající neodpovídá za vady v těchto případech:

 • je-li vada na věci v době převzetí a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny,
 • jde-li o zboží použité a vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží při převzetí kupujícím,
 • vada vznikla na věci opotřebením způsobeným obvyklým užíváním, nebo vyplývá-li to z povahy věci (např. uplynutím životnosti),
 • je způsobena kupujícím a vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením,
 • vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího.

 

Článek 2

Uplatnění reklamace

 

Kupující má právo uplatnit reklamaci u prodávajícího, v kterékoliv jeho provozovně, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v jeho sídle nebo místě podnikání. Prodávající zabezpečuje přítomnost pracovníka pověřeného přijímat reklamace po celou provozní dobu. Reklamaci lze rovněž uplatnit u osoby, která je k tomu určena v potvrzení, které prodávající kupujícímu vydal, na účtence či v záručním listě, je-li určená osoba v místě prodávajícího nebo v místě kupujícímu bližším.

Kupující je povinen prokázat, že mu náleží právo uplatnit reklamaci, zejména doložit datum koupě, a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění záručního listu, popř. jiným věrohodným způsobem. Kupující není oprávněn uplatnit reklamaci na vadu, která byla vytýkána již v minulosti, pokud na ni byla poskytnuta přiměřená sleva z kupní ceny.

Pokud by uplatnění práva z vad mělo spotřebiteli činit značné obtíže, zejména proto, že věc není možné dopravit do místa uplatnění reklamace běžným způsobem či se jedná o zboží, které je zamontované či součástí nemovitosti, posoudí prodávající vadu po dohodě s kupujícím buď na místě, nebo jiným způsobem. Kupující je v takovém případě povinen poskytnout prodávajícímu potřebnou součinnost.

 

Článek 3

Lhůta pro uplatnění práv

 

Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit ve lhůtě 24 měsíců od převzetí zboží. U použitého zboží lze lhůtu pro uplatnění práv z vadného plnění zkrátit na 12 měsíců, takové zkrácení lhůty vyznačí prodávající v potvrzení o povinnostech z vadného plnění nebo na prodejním dokladu. Po uplynutí lhůty nelze právo z vad u prodávajícího uplatnit, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak nebo prodávající či výrobce poskytne zvláštní záruku za jakost nad rámec jeho zákonných povinností.

Kupující svá práva z vadného plnění uplatní bez zbytečného odkladu poté, co zjistí, že na zboží je vada. Prodávající neodpovídá za zvětšení rozsahu poškození, pokud kupující zboží užívá, ačkoliv o vadě ví. Uplatní-li kupující vůči prodávajícímu vadu oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění po dobu, po kterou je zboží v opravě a kupující je nemůže užívat.

Kupující bere na vědomí, že v případě výměny zboží v rámci vyřízení reklamace neběží nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění. Lhůta skončí 24 měsíců od převzetí po koupi reklamovaného zboží.

Lhůtu k uplatnění práv z vad nelze považovat za stanovení životnosti zboží, ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, jeho údržbu a správnost a intenzitu užívání nebo dohodu mezi kupujícím a prodávajícím.

 

Článek 4

Vyřízení reklamace

 

Prodávající je povinen o reklamaci rozhodnout ihned, ve složitějších případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady. Prodávající je povinen vydat kupujícímu písemné potvrzení, ve kterém uvede datum a místo uplatnění reklamace, charakteristiku vytýkané vady, kupujícím požadovaný způsob vyřízení reklamace a způsob jakým bude kupující informován o jejím vyřízení. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy. Způsob vyřízení reklamace a dobu jejího trvání je prodávající povinen kupujícímu písemně potvrdit. Kupující není oprávněn bez souhlasu prodávajícího měnit jednou zvolený způsob vyřízení reklamace vyjma situace, kdy jím zvolený způsob řešení není možno vůbec nebo včas uskutečnit.

Kupující je povinen převzít si reklamované zboží do 30 dnů ode dne, kdy měla být reklamace nejpozději vyřízena, po této době je prodávající oprávněn účtovat si přiměřené skladné či zboží svépomocně prodat na účet kupujícího. O tomto postupu musí prodávající kupujícího předem upozornit a poskytnout mu přiměřenou dodatečnou lhůtu k převzetí zboží.

 

Článek 5

Jakost při převzetí

 

Prodávající prohlašuje, že zboží předává kupujícímu v souladu s ustanovením § 2161 občanského zákoníku, tedy:

 • zboží má vlastnosti, které si kupující s prodávajícím ujednali, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • zboží se hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

V případě, že zboží při převzetí kupujícím neodpovídá výše uvedeným požadavkům, má kupující právo na dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze věci nepřiměřené. Pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy a požadovat vrácení kupní ceny v plné výši. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu, může požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 

Článek 6

Odpovědnost prodávajícího za vadu, která je podstatným a nepodstatným porušením smlouvy

 

Odpovědnost prodávajícího za vady, které jsou podstatným nebo nepodstatným porušením smlouvy, se použije na vady zboží vzniklé v době 24 měsíců od převzetí, a to pro vady, u kterých se neuplatní odpovědnost za jakost při převzetí podle čl. 5. Vada je považována za podstatné porušení smlouvy v případě, kdy by kupující smlouvu neuzavřel v případě, že by vadu při uzavírání smlouvy předvídal, v ostatních případech se jedná o vadu, která není podstatným porušením smlouvy.

Je-li vada podstatným porušením smlouvy, má kupující dle své volby právo na dodání nové věci, opravu, přiměřenou slevu nebo na odstoupení od smlouvy (s právem na vrácení kupní ceny v plné výši). Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady nebo přiměřenou slevu.

Právo na dodání nové bezvadné věci, výměnu součásti, slevu z ceny nebo odstoupení od smlouvy má kupující bez ohledu na charakter vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad.

 

Článek 7

Náklady reklamace a řešení sporů

 

Je-li reklamace uznána za oprávněnou, má kupující právo na úhradu účelně vynaložených nákladů spojených s uplatněním svého práva.

V případě, že prodávající reklamaci zamítne jako neoprávněnou, může se kupující, nebo po dohodě s prodávajícím obě strany, obrátit na soudního znalce z oboru a vyžádat si zpracování nezávislého odborného posouzení vady.

Nedojde-li k dohodě mezi kupujícím a prodávajícím, může se kupující obracet na existující systémy mimosoudních řešení spotřebitelských sporů zejména na systém www.vasestiznosti.cz, případně na příslušný soud.

 

Článek 8

Smluvní záruka za jakost

 

Poskytl-li prodávající nad rámec svých zákonných povinností záruku za jakost, její uplatnění se řídí tímto reklamačním řádem, pokud potvrzení o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list) nebo smlouva nestanoví něco jiného.